På svenska
 

Henkilötietojen käyttö ja evästeet

Nordea Rahoitus Suomi Oy (Nordea Rahoitus) käsittelee henkilötietoja tietosuojaa ja pankkisalaisuutta koskevan lainsäädännön ja periaatteiden mukaisesti. Nordea Rahoitus on Nordea Bank AB (publ):n omistama tytäryhtiö ja kuuluu osana Nordea Bank AB (publ) –konserniin.

Asiakastiedot

Nordea Rahoitus toimii rekisterinpitäjänä Nordea Rahoituksen asiakastietojen osalta. Nordea Rahoituksella on yhteinen asiakasrekisteriseloste Nordea Bank AB (publ):n ja tiettyjen Nordea -konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat mm henkilön yksilöinti-, yhteys- ja asiointitiedot. Asiakastietoja käsitellään Nordea Rahoituksen toiminnassa, palvelujen tarjoamisessa sekä asiakassuhteen hoitamisessa. Tietoja käsitellään myös riskien hallinnan ja asiakkaan tunnistamiseen liittyvien velvoitteiden hoitamisessa sekä liiketoiminnan ja tuotteiden kehittämisessä. Lisäksi tietoja käytetään asiakkaille suunnattuun markkinointiin ja palvelujen kohdentamiseen.

Tietoja saadaan asiakkaalta tai heidän edustajiltaan, viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä tai muista julkisista luotettavista lähteistä sekä maksuhäiriörekisteristä. Mikäli palvelu tai tuote sitä edellyttää, luottotiedot voidaan tarkistaa luottotietorekisteristä. Nordea Rahoitus voi nauhoittaa puhelinkeskusteluja ja tallettaa sähköpostiviestejä niiden sisällön vahvistamiseksi, mikäli tapahtuma tai palvelutilanne niin vaatii.

Asiakastiedot rekisteriseloste. Seloste saatavilla myös Nordea Bank AB (publ) Suomen sivuliikkeen konttoreista.

Yhteistyökumppaneiden edustajien tiedot

Nordea Rahoituksen yhteistyökumppaneiden edustajien henkilötietoja voi tallentua myyjäkumppani- tai sidosryhmäyhteistyön puitteissa. Henkilötietoja tallennetaan esimerkiksi yhteyshenkilöistä tai jos henkilö ilmoitetaan Nordea Rahoituksen verkkopalvelun käyttäjäksi tai uutiskirjeen tilaajaksi. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat mm henkilön yksilöinti- ja yhteystiedot sekä asiointitiedot Nordea Rahoituksen tarjoamissa palveluissa yhteistyökumppanille.

Tietoja käsitellään yhteistyön hoitamisen yhteydessä, yhteistyökumppanille tarjottavan palvelun hallinnoimiseen sekä edustajien ohjeistukseen ja informoimiseen. Tietoja voidaan käyttää myös edustajalle suunnattuun markkinointiin ja palvelujen kohdentamiseen. Tietoja kerätään henkilöltä itseltään, yhteistyökumppanilta, viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä tai muista julkisista luotettavista lähteistä.

Yhteistyökumppanit rekisteriseloste

Verkkosivujen käyttäjien tiedot

Nordea Rahoitus kerää, käsittelee ja analysoi tietoja sen hallinnoimien verkkosivujen käytöstä, tietoliikenteestä ja tapahtumista. Nordea Rahoitus kerää ja analysoi verkkosivuilla käyvistä henkilöstä tietoja kuten IP-osoite, selaintyyppi (Explorer, Firefox, Chrome jne.), käyttöjärjestelmä, päätelaite sekä sivut, joilla henkilö on käynyt.

Verkkosivujen käytöstä saatuja tilastotietoja käsitellään verkkosivujen teknisen toteutuksen varmistamiseksi sekä verkkosivujen ja sähköisten palvelujen parantamiseksi. Tietojen avulla saadaan kuva verkkosivuilla kävijöiden käyttäjäkokemuksista ja –tarpeista. Tietoja hyödynnetään verkkosivujen ja palvelujen kehittämisessä sekä markkinointitoimenpiteissä. Tietoliikennettä koskevia tietoja voidaan yhdistää verkkosivuilla käyviin henkilöihin ja käyttää viestien välittämiseen, jakamiseen ja lähettämiseen tietoverkoissa sekä tietojen analysointiin. Nordea Rahoitus voi käyttää alihankkijoita tietojen analysoinnissa.

Verkkosivuille rekisteröityneiden tai palautteen antajien tiedot

Mikäli verkkosivujen käyttäjä rekisteröityy verkkosivuille, tilaa uutiskirjeitä tai lähettää verkkosivujen kautta esimerkiksi palaute-, lisätieto-, tai ilmoittautumislomakkeita, käyttäjän henkilötietoja tallentuu tässä yhteydessä. Tallentuvia henkilötietoja ovat mm. henkilön yksilöinti- ja yhteystiedot sekä tarpeelliset tiedot käsiteltävän asian hoitamiseksi.


Tietoja käsitellään pyynnön, palautteen tai vastaavan suorittamiseksi. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin ja palvelujen kohdentamiseen, esimerkiksi uutiskirjeen tilaajalle voidaan lähettää tarjouksia. Tiedot saadaan henkilöltä itseltään.


Verkkosivujen käyttäjät rekisteriseloste

Tietojen luovutus ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Nordea Rahoitus vastaa kerätyistä tiedoista. Nordea Rahoitus voi luovuttaa ja saada henkilöä koskevia tietoja samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kulloinkin kuuluvilta Suomessa tai ulkomailla sijaitsevilta yhtiöiltä lainsäädännön sallimissa rajoissa. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. Tarvittaessa asiakastietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille kuten takaajille ja asiakkaan suostumuksella tuotteen myyjäliikkeelle.

Nordea Rahoitus voi käyttää alihankkijoita tiedon käsittelyssä ja verkkosivujen tai muiden palvelujen ylläpidossa.

Henkilöllä on oikeus tarkastaa rekistereihin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen ja henkilön omakätisesti allekirjoittama. Ennen tietojen luovuttamista henkilöllisyys todennetaan.

Rekistereissä oleva virheelliseksi havaittu tieto korjataan henkilön kirjallisen pyynnön johdosta. Nordea Rahoitus myös päivittää tietoja oma-aloitteisesti.

Henkilöllä on myös oikeus kieltää itseään koskevan tiedon käsittely mm suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Sähköistä suoramarkkinointia kohdennetaan vain siihen luvan antaneille.

Evästeet

Nordea Rahoituksen hallinnoimilla verkkosivuilla voidaan käyttää evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle tai muulle käyttäjän laitteelle lähetettävä ja tallentuva tekstitiedosto. Evästeitä käytetään verkkosivujen käytön helpottamiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi. Eväisteiden avulla voidaan myös arvioida verkkosivujen käyttöä ja palvelujen markkinointia. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Nordea Rahoitus katsoo verkkosivujen käyttäjän hyväksyneen evästeiden tallentumisen käyttäjän laitteelle, mikäli käyttäjä ei poista evästeitä ja käyttää Nordea Rahoituksen verkkosivuja tai niiden kautta tarjottuja palveluja kuten verkkopankkia. Evästeet voidaan poistaa muuttamalla selaimen selainasetuksia. Ohjeet evästeiden poistoon.

HUOM! Evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin verkkosivujen tai palvelujen asianmukaiselle toimimiselle, esim. verkkopankki.